top of page

นโยบายการรายงานชั่วโมง CPE วุฒิบัตรสากลใหม่ ปี 2566

ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ IIA ในปี 2566

เนื่องจาก IIA Global ได้มีความประสงค์ที่จะปรับปรุงให้วุฒิบัตรสากลมีแนวทางปฎิบัติและมีความน่าเชื่อถือที่ดียิ่งขึ้น ทาง Professional Certifications Board (PCB) ของ IIA Global จึงได้อนุมิัติให้มีการเปลี่ยนแปลนโยบายในครั้งนี้ ซึ่งนโยบายใหม่นี้จะมีผลบบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

ปัจจุบัน

ตั้งแต่วันทีี่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ชื่อเรียก

การรายงานชั่วโมง CPE

การรักษาสภาพวุฒิบัตร

การขอคืนสภาพวุฒิบัตร

สามารถขอคืนสภาพได้ โดยการรายงานชั่วโมง CPE ที่กำหนด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปจะไม่สามารถขอคืนสภาพได้ และจะถือว่าวุฒิบัตรสิ้นสภาพ หากต้องการใช้วุฒิบัตร จะต้องทำการสอบใหม่ทั้งหมด

CPE ส่วนเกิน

ไม่สามารถยกยอดใช้รายงานในปีถัดไปได้

​สามารถยกยอดการสะสม CPE ส่วนเกินไปใช้รายงานในรอบปีถัดไปได้ (CIA ยกยอดได้ไม่เกิน 20 CPE และวุฒิบัตรสากลอื่นๆ ยกยอดได้ไม่เกิน 10 CPE)

สถานะ Grace Period

12 เดือน

24 เดือน

สามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพิ่มเติมได้ที่ https://www.theiia.org/CertificationRenewal

Download นโยบายการต่ออายุวุฒิบัตรประจำปี ใหม่ (ภาษาไทย)

17 views0 comments
bottom of page