top of page
Image by The Climate Reality Project

การอมรม

- การอบรม -

- ประชาสัมพันธ์ -

- รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด -

ON-SITE

Beginner Track : IIA

 • Fundamentals of IT Auditing NEW

 • Fundamentals of Cybersecurity Auditing NEW

 • Tools for Lead Auditors NEW

Beginner Track : IIAT

 • Audit Sampling for Internal Audit (การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบ)

 • Audit Working Paper and Audit Evidence

 • Compliance Audit

 • Engagement Working Program Development

 • Integrated Audit of Revenues and Receivables(การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้) NEW

 • Integrated Audit of the Purchasing System and Payables(การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้) NEW

 • IT Audit fundamental for internal auditor NEW

Professional Track : IIA

 • Audit Manager Tools and Techniques

 • Auditor-in-charge Tools and Techniques

 • Communications Skills for Internal Auditors NEW

 • Control Self-Assessment: Facilitation Skills

 • Leadership Skill for Auditors

Professional Track : IIAT

 • Analytical Thinking for Professional Internal Auditor

 • Corporate Tax for Internal Auditor (ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน)

 • Financial Auditing for Internal Auditors or Non Accountants (การตรวจสอบงบการเงินสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน หรือ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางบัญชี)

 • Financial Reporting Analysis for Internal Auditor (การวิเคราะห์รายงานทางการเงินสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน) NEW

 • Fraud Audit

 • Fraud investigation skills & techniques (ทักษะและเทคนิคการสอบสวนทุจริต)

 • Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)

 • Risk Based Audit

 • Risk IT Framework: A Methodology for Enterprises to Manage Information and Technology Risk NEW

 • Roadmap to Certified Internal Auditor® (CIA®) - How to Success?

 • การเขียนรายงานการตรวจสอบทุจริต NEW

 • การจัดทำแนวทางการสอบทาน ตามเกณฑ์การประเมิน ด้าน Enablers 1-7 (หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ)  NEW

 • การจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี End-to-End Process NEW

 • เทคนิคการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ NEW

 • เทคนิคการจัดวางระบบการควบคุมภายใน NEW

 • เรียนรู้ เข้าใจ หลักการในการตรวจสอบ IT Project Management NEW

 • เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ สำหรับงานให้ความเชื่อมั่น (Cobit 5 for assurance) NEW

ONLINE

Beginner Track : IIA

 • Critical thinking ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน NEW

 • Ethical Audit

 • Privacy by design NEW

 • การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ (Supplier relationships) NEW (Information security controls for supplier relationships)

 • การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) NEW

 • การตรวจสอบ การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic management audit) NEW

 • การตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Audit) NEW

 • การตรวจสอบระบบ Windows เบื้องต้น สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน NEW

 • การบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม ISO/IEC 27005 (Information security risk management according to ISO/IEC 27005) NEW

 • การบริหารความเสี่ยงตาม ISO 31000 (Risk management according to ISO 31000NEW 

 • การประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว (PIA/DPIA) (Privacy Impact Assessment (PIA) / Data Protection Impact Assessment (DPIA) NEW 

 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน NEW

 • คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO handbook) (Data Privacy Officer (DPO) handbook) NEW

 • พื้นฐานการตรวจสอบระบบสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Information systems audit foundation for internal auditor) NEW

 • พื้นฐานการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Information technology risk management foundation for internal auditor) NEW

 • ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO/IEC 27701) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Privacy Information Management System (ISO/IEC 27701) for internal auditor) NEW

 • ระบบจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Business Continuity Management System (ISO 22301) for internal auditor) NEW

Professional Track : IIAT

 • การบูรณาการงานตรวจสอบภายใน Integrated Audit Practice

- In-houseTraning-

In-House Training
การให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์การ

    สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไรก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในและเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ข่าวสาร ประสบการณ์ด้านวิชาการ รวมถึงแนวคิดใหม่ๆ ของงานตรวจสอบภายในระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน และเพื่อเป็นการสร้างเสริมวิชาชีพตรวจสอบภายในให้เป็นเลิศทั้งด้านจริยธรรม มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้ Affiliate กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal of Auditor – IIA) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการวิชาชีพตรวจสอบภายในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล

    สตท.เปิดให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์การ (In-House Training)ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์การที่ต้องการพัฒนาความรู้ของพนักงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

    In-house Training เป็นการบริการอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับองค์การที่ต้องการออกแบบหรือพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน นอกจากนั้นเรายังมีหลักสูตรของ Global Institute of Internal Auditors - IIA ให้บริการอีกด้วย

จัด In-House Training ดีอย่างไร?

 • สามารถเสนอความต้องการ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรได้ตามความต้องการ และความเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์การ

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่องค์การเดียวกัน ทำให้เข้าใจถึงสภาพปัญหา และได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • ประหยัดทั้งเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการส่งพนักงานไปอบรมภายนอก และสามารถลดค่าใช้จ่าย ในเรื่องการประสานงาน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก

 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

อัตราค่าใช้จ่ายการจัด In-House Training (On-Site / Online)

 • จำนวนผู้เข้าอบรม 1-20 ท่าน ราคา 35,000 บาท

 • จำนวนผู้เข้าอบรม 21-30 ท่าน ราคา 1,000 บาท/1 ท่าน

 • จำนวนผู้เข้าอบรม 31 ท่านขึ้นไป ราคา 800 บาท/1 ท่าน

อัตราที่แจ้งเป็นราคา ต่อการจัดอบรม 1 วัน
 

ผู้รับบริการจัด In-House Training ปี 2566

                    


                                             

                  
ผู้รับบริการจัด In-House Training ปี 2565

 

bottom of page