top of page
Image by Annie Spratt

ฝ่ายสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสตท.

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
1. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำไตรมาส (ส่งทางอีเมล์)
2. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 

3. เป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานข้อคิดเห็นของสมาชิกให้กว้างขวางออกไปเพื่อที่จะเป็นการยกระดับวิชาชีพ
4. ได้รับสิทธิอันพึงมีจากการที่สมาคมจะไปเป็นสมาชิกกับสถาบันวิชาชีพในต่างประเทศ
5. ได้รับส่วนลดในการเข้ารับการสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมจัดขึ้น

 

**กรณีเป็นสมาชิกวิสามัญประเภทสถาบันมีสิทธิส่งพนักงานของสถาบันเข้ารับการสัมมนาและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คนและมีสิทธิได้รับส่วนลดทุกคนเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ

6. ได้รับส่วนลดในการเข้ารับการอบรมสัมมนาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคม
จัดขึ้น กรณีสมาชิกวิสามัญให้มีสิทธิส่งพนักงานของนิติบุคคลนั้นเข้ารับการอบรม
สัมมนาและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน โดยมีสิทธิได้รับส่วนลด
เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ

7. ติดต่อกับสมาคมรวมตลอดถึงการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
8. ร้องขอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อตรวจทะเบียน เอกสารการบัญชี หรือทรัพย์สินของสมาคมได้ในเวลาอันควร
9. การขอเพิ่มวาระการประชุมใหญ่ ให้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในที่ประชุมแต่ต้องมีสมาชิกลงชื่อรับรองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 10 คน
10. สมาชิก 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 50 คน ทำหนังสือโดยลงลายมือชื่อไว้ทุกคนยื่นต่อ คณะกรรมการบริหาร เพื่อเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลอันไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมที่จะ จัดให้มีประชุมใหญ่เป็นกรณีพิเศษไว้ในหนังสือที่ยื่นด้วย
11. สมาชิกข่าวสารวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นนักศึกษา เมื่อแจ้งจบการศึกษาและประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ของสมาคมฯ
ในปีแรกที่แจ้งจบการศึกษา จะได้รับส่วนลดสมาชิกสามัญในอัตรา 10%

Image by Arlington Research

สิทธิของสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่ มีดังนี้
1. สมัครเข้ารับเลือกตั้งหรือเสนอชื่อสมาชิกอื่นเพื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร
2. ถูกเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้ง และหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
3. ออกเสียงลงมติ เสนอให้ลงมติ รับรองข้อเสนอที่สมาชิกอื่นเสนอสมาชิกสามัญลงคะแนนได้ 1 เสียง


หน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกของสมาคม นอกจากมีหน้าที่ประการอื่นตามข้อบังคับนี้แล้วย่อมมีหน้าที่โดยทั่วไป มีดังนี้

1. ช่วยส่งเสริมเกียรติภูมิของสมาคม
2. ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสมาคมให้บรรลุวัตถุประสงค์
3. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับที่สมาคมกำหนด
4. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคม
5. ชำระค่าบำรุงสมาคม
6. แจ้งให้สมาคมทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เพื่อให้สมาคมสามารถติดต่อกับสมาชิกได

สมาชิกภาพ
สมาชิกภาพแห่งสมาชิกสิ้นสุดเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการบริหาร
3. เป็นบุคคลล้มละลาย
4. เป็นบุคคลสาปสูญตามคำสั่งของศาล
5. เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
6. คณะกรรมการบริหารมีมติให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ในกรณีที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

6.1. ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สมาคม และ/หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม
6.2. ละเมิดระเบียบหรือข้อบังคับของสมาคมโดยเจตนาหรือเมื่อได้รับคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริหารและ ยังกระทำอยู่อีก
7. เมื่อสถานภาพสิ้นสุดลงและมิได้ทำการต่ออายุสมาชิกก่อนวันหมดอายุที่ระบุในบัตรสมาชิกสมาชิกใดหมดสภาพความเป็นสมาชิกภาพจะยกเอาสาเหตุการนั้นมาอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสมาคมหรือจากคณะกรรมการบริหารประการใดหาได้ไม่

ประเภทสมาชิก

1. สามัญรายปี           1,070 บาท

2. สามัญราย 5 ปี       4,280 บาท

3. สมาชิกตลอดชีพ     16,050 บาท

สมาชิกสามัญ: ผู้ที่ทำงานตรวจสอบภายในหรือผู้ที่เคยทำงานหรือเคยบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภานใน (โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา)

4. สมทบรายปี 428 บาท
(สมาชิกสบทบ: นิสิตนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะเรียนรู้ในวิชาชีพตรวจสอบภายใน

5. สมัครสมาชิกวิสามัญรายปี 10,700 บาท (หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท)

สมาชิกวิสามัญ: สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในอยู่ในสังกัด รวมถึงนิติบุคคลที่สนใจและ/หรือมีส่วนช่วยสนับสนุนวิชาชีพตรวจสอบภายใน

เอกสารใช้ประกอบการสมัครสมาชิก (ครั้งแรก)

-  หนังสือรับรองการทำงาน จากผู้บังคับบัญชา

สมัครสมาชิกกับสมาคมผ่านเว็บไซต์: 

 

*** ขั้นตอนการสมัครสมาชิกในระบบ IIAT Self-service ***

- คู่มือการสมัครสมาชิกในระบบ IIAT Self-service

E-mail: member@theiiat.or.th Tel: 02 712 9124 #104

bottom of page