top of page

รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6


โดยสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานของสภากาชาดไทย ที่ในขณะนี้ ได้มีความต้องการหาบุคลากรใหม่ 

ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในด้าน Internal Audit, IT Audit เพื่อดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ

1. สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ

2. ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบและแผนงานการตรวจสอบ

3. ร่วมวางแผนการตรวจสอบ, IT Audit ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบ IT งานตรวจสอบอื่นๆ

4. วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความเสี่ยงของระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ

5. กำหนดวิธีการตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์หรือตรวจสอบด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ

6. ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

7. จัดทำกระดาษทำการบันทึกผลการตรวจสอบ ร่างรายงานการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา ติดตามผลการตรวจสอบและร่วมหารือกับผู้รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานรับการตรวจ

8. จัดทำเอกสารงานตรวจสอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 (นับถึงวันที่สมัคร)

2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. มีความสามารถในการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel

5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รับสมัครจำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยสามารถสมัครผ่านทางระบบสมัครงานออนไลน์ผ่านลิ้งค์ >> https://vtrcapi.redcross.or.th/recruitment-api/share_link/222.html

ดู 299 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page