top of page

รับสมัครหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในติดต่ิอได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 เลขที่ 388

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 02-079-5475

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 17:30 น.

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดทำการ

ดู 342 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page