top of page

Certifications IIA

Updated: Mar 21

CIA || CRMA


2019 Certified Internal Auditor® (CIA®) Exam
CIA Exam เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง


2019 CIA Exam: คู่มือการเปลี่ยนแปลงและหลักสูตรการสอบ 2022 Certification CANDIDATE HANDBOOK ฉบับภาษาไทย

(ไฟล์ด้านล่าง)


2022 Certification CANDIDATE HANDBOOK ฉบับภาษาไทย
.pdf
Download PDF • 1.03MB


การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโปรแกรม CIA และการสอบซ้ำในแต่ละ Part ระยะเวลาโปรแกรมสอบ CIA แบบ 3 Parts ได้มีการปรับจาก 4 ปีเป็น 3 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้สมัครสอบต้องดำเนินการสอบ CIA ให้ครบทั้ง 3 Parts โดยผู้สมัครที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมก่อนวันที่ 1 กันยายน 2562 จะมีระยะเวลาโปรแกรม 4 ปี สำหรับผู้สมัครที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 จะมีระยะเวลาโปรแกรม 3 ปี และผู้สมัครสามารถขอต่ออายุได้อีกหนึ่งปี นอกจากนี้ นโยบายการสอบใหม่ของ IIA กำหนดให้การสอบในแต่ละ Part จะสามารถทำการสอบได้ไม่เกิน 8 ครั้งต่อ 1 Part และระยะเวลาที่รอเพื่อทำการสอบซ้ำนั้นจะลดลงจาก 60 วันเป็น 30 วัน **ผู้สมัครสามารถสอบซ้ำได้หลังจากรอ 30 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565**


*หมายเหตุ* ราคาที่แสดงจะเป็นราคา เหรียญสหรัฐ (USD) คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 2 ปี

 2. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 1 ปี

 3. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 5 ปี

 4. หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 7 ปี

 5. เป็นนักศึกษาเต็มเวลาในสาขาใดก็ได้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายหรือต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 12 เทอม

สำหรับผู้ที่ยังเรียนไม่จบ หากสอบผ่าน IIA จะยังไม่ออกประกาศนียบัตรให้จนกว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแบบบุคคลทั่วไป

 1. เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาและทำหน้าที่สอนอยู่ในปัจจุบัน


เอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มสำหรับการสมัครเปิดโปรแกรมการสอบ

- หลักฐานสำหรับ Upload Document ในระบบ CCMS 1. หลักฐานยืนยันตัวตน (Proof of Identification) 2. หลักฐานด้านการศึกษา (Proof of Education) - กรอกข้อมูลในระบบ CCMS (ไม่มีแบบฟอร์ม) 3. หลักฐานด้านประสบการณ์ทำงาน (Proof of Experience) 4. หลักฐานรับรองบุคคล (Proof of Character) 2. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อขอสิทธิ์ส่วนลด

- University Student / Professor Registration Form

Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. เมื่อสมัครที่ระบบ CCMS เรียบร้อยแล้วให้เข้าระบบ IIAT Self Service และเข้าเมนู “สมัครสอบต่างประเทศ”เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์ม แนบแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ (ถ้ามี) ทำการชำระเงิน และแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ IIAT Self Service

หลักฐานอื่นๆ ให้อัพโหลดด้วยตนเองในระบบ CCMS

ท่านสามารถเข้าใช้งานนระบบ Self Service ได้ที่เมนูด้านบนของเว็บไซด์สมาคมฯ หรือลิ้งนี้ https://iiat.infoproschool.com/login


**กรณีที่ไม่สามารถสแกน QR Code ในระบบ IIAT Self Service ได้ ผู้สมัครสอบสามารถโอนเงินค่าสมัครสอบเข้ามาได้ที่บัญชีด้านล่าง และแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ IIAT Self Service บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บัญชี 255-1-15539-5 ธนาคารธนชาต สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 916-200-1813 4. คู่มือขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตรสากล

- คู่มือขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตรสากล (ภาษาอังกฤษ)

- คู่มือขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตรสากล (ภาษาไทย)

** สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาการนัดหมายการสอบใหม่ได้โดยโทรหา PearsonVUE โดยตรงหรือเลือก“ เข้าถึง PearsonVUE” ผ่านโปรไฟล์ CCMS


** สมาชิกสามารถสมัครสอบ CIA ได้ทั้งปี !! มีสอบหลายภาษารวมทั้งภาษาไทย !!


*** รายงานคะแนนสอบ ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากทำข้อสอบเสร็จจะได้รับอีเมลที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีคะแนนสอบแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบคะแนนทางออนไลน์ได้โดยลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ CCMS แล้วเลือก“ Access Pearson VUE” จากนั้นเลือก“ View Score Reports”


**** สำหรับผู้ที่สอบได้รับวุฒิบัตรสากล ปัจจุบันทาง IIA ให้ดาวน์โหลดใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เองที่ระบบ CCMS


หากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทร 02-712-9124-7 ต่อ 109 ฝ่ายกิจการต่างประเทศและวุฒิบัตรCRMA®(Certification in Risk Management Assurance®)
ราคาสอบ CRMA เนื้อหาการสอบ ก่อนปรับปรุง (https://global.theiia.org/certification/crma-certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx) เนื้อหาการสอบ หลังปรับปรุง ( https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/CRMA-Revision-Handbook-Thai.pdf)การสอบ CRMA ก่อนปรับปรุง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 • CIA PART 1 ข้อสอบปรนัย 125 ข้อ เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที ผู้สมัครสอบ CRMA สามารถสอบ CIA Part 1 ก่อน/หลัง/ระหว่างการสอบ CRMA ได้

สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านการสอบ CIA PART 1 แล้ว สามารถลงสอบเนื้อหาหลักของ CRMA เพื่อให้คุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการรับวุฒิบัตรได้ทันที

 • CRMA ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหา 4 ส่วน และมีเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักของการสอบ CRMA มี 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: การกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง (25-30%)

ส่วนที่ 2: หลักการของกระบวนการบริหารความเสี่ยง (25-30%)

ส่วนที่ 3: บทบาทการให้ความเชื่อมั่นของผู้ตรวจสอบภายใน (20-25%)

ส่วนที่ 4: บทบาทผู้ให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน (20-25%) การสอบ CRMA หลังปรับปรุง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ - ถือวุฒิบัตร CIA และยังมีผลอยู่ (Active) - มีคำถามหลากหลายประเภท 125 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหา 3 ส่วน และมีเวลาทำข้อสอบ 150 นาที เนื้อหาหลักของการสอบ CRMA มี 3 ส่วน ดังนี้

I.บทบาทและภาระหน้าที่ของตรวจสอบภายใน (20%)

II.การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง (25%)

III.การให้ความเชื่อมั่นในการบริหารความเสี่ยง (55%)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 2 ปี

 2. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 1 ปี

 3. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 5 ปี

 4. หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 7 ปี

 5. บุคคลในข้อ 1, 2, 3 และ 4 จะต้องมีประสบการณ์การตรวจสอบ หรือการควบคุมที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ เช่น การบริหารความเสี่ยง การให้ความเชื่อมั่น หรือ CSA อย่างน้อย 2 ปี


คู่มือการเตรียมตัวสอบ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มสำหรับการสมัครเปิดโปรแกรมการสอบ

- หลักฐานสำหรับ Upload Document ในระบบ CCMS 1. หลักฐานยืนยันตัวตน (Proof of Identification) 2. หลักฐานด้านการศึกษา (Proof of Education) - กรอกข้อมูลในระบบ CCMS (ไม่มีแบบฟอร์ม) 3. หลักฐานด้านประสบการณ์ทำงาน (Proof of Experience) 4. หลักฐานรับรองบุคคล (Proof of Character) 2. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อขอสิทธิ์ส่วนลด

- University Student / Professor Registration Form

Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


3. เมื่อสมัครที่ระบบ CCMS เรียบร้อยแล้วให้เข้าระบบ IIAT Self Service และเข้าเมนู “สมัครสอบต่างประเทศ”เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์ม แนบแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ (ถ้ามี) ทำการชำระเงิน และแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ IIAT Self Service

หลักฐานอื่นๆ ให้อัพโหลดด้วยตนเองในระบบ CCMS

ท่านสามารถเข้าใช้งานนระบบ Self Service ได้ที่เมนูด้านบนของเว็บไซด์สมาคมฯ หรือลิ้งนี้ https://iiat.infoproschool.com/login


**กรณีที่ไม่สามารถสแกน QR Code ในระบบ IIAT Self Service ได้ ผู้สมัครสอบสามารถโอนเงินค่าสมัครสอบเข้ามาได้ที่บัญชีด้านล่าง และแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ IIAT Self Service บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บัญชี 255-1-15539-5 ธนาคารธนชาต สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 916-200-1813 4. คู่มือขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตรสากล

- คู่มือขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตรสากล (ภาษาอังกฤษ)

- คู่มือขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตรสากล (ภาษาไทย)

** สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาการนัดหมายการสอบใหม่ได้โดยโทรหา PearsonVUE โดยตรงหรือเลือก “เข้าถึง PearsonVUE” ผ่านโปรไฟล์ CCMS ** สมาชิกสามารถสมัครสอบ CIA ได้ทั้งปี!! มีสอบหลายภาษารวมทั้งภาษาไทย !! *** รายงานคะแนนสอบ ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากทำข้อสอบเสร็จจะได้รับอีเมลที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีคะแนนสอบแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบคะแนนทางออนไลน์ได้โดยลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ CCMS แล้วเลือก“ Access Pearson VUE” จากนั้นเลือก“ View Score Reports” **** สำหรับผู้ที่สอบได้รับวุฒิบัตรสากล ปัจจุบันทาง IIA ให้ดาวน์โหลดใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เองที่ระบบ CCMS หากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-712-9124-7 ต่อ 109 ฝ่ายกิจการต่างประเทศและวุฒิบัตร


353 views0 comments
bottom of page