top of page

Certifications IIA

อัปเดตเมื่อ 8 ส.ค.

CIA || CRMA


Certified Internal Auditor® (CIA®) Exam


วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรอง (CERTIFIED INTERNAL AUDITOR®--CIA®)

CIA เป็นวุฒิบัตรสำหรับผู้ตรวจสอบภายในหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก การมีวุฒิบัตรCIA จะเป็นหนทางเดียวที่ดีที่สุดในการสื่อสารถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถในอันที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ในทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิผลสำหรับตรวจสอบภายในไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดในโลกนี้


การสอบเพื่อรับวุฒิบัตร CIA นั้นจะประกอบด้วยการสอบทั้งหมด 3 Part

Part 1 – Essentials of Internal Auditing | ข้อสอบ 125 ข้อ เวลาสอบ 2.5 ชั่วโมง (150 นาที)

Part 2 – Practice of Internal Auditing | ข้อสอบ 100 ข้อ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง (120 นาที)

Part 3 – Business Knowledge for Internal Auditing | ข้อสอบ 100 ข้อ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง (120 นาที)

*สามารถดูรายละเอียดของเนื้อหาการสอบทั้งหมดได้ ที่นี่ หรือคลิกที่ลิ้งแต่ละ Part ด้านบน เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละส่วน


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรือ งานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

 • บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

 • บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี

 • หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 7 ปี

 • เป็นนักศึกษาเต็มเวลาในสาขาใดก็ได้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายหรือต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 12 เทอม

**งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยง งานสอบบัญชี งานกำกับดูแลกิจการ งานตรวจสอบภายนอก งานควบคุมภายใน


สำหรับผู้ที่ยังเรียนไม่จบ หากสอบผ่าน IIA จะยังไม่ออกประกาศนียบัตรให้จนกว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแบบบุคคลทั่วไป


อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ CIA

*หมายเหตุ* ราคาที่แสดงจะเป็นราคา ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ ลิ้งนี้

หากผู้สมัครทำการสมัครสอบผ่านระบบ IIAT Self Service ระบบจะทำการแปลงเป็นเงินบาทให้อัตโนมัติ

ข้อกำหนดที่สำคัญในการสอบ CIA

 • การสอบ CIA นั้นเป็นการสอบที่สามารถทำการลงสอบได้ตลอดทั้งปี

 • ข้อสอบ CIA มี 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยหากผู่้สมัครเลือกสอบเป็นภาษาไทย ข้อสอบจะมีภาษาไทยเป็นภาษาหลัก และมีภาษาอังกฤษแสดงกำกับไว้ด้วย

 • การสอบแต่ละ Part นั้น จะสามารถทำการสอบได้ส่วนละไม่เกิน 8 ครั้งต่อการเปิดโปรแกรมการสอบ 1 ครั้ง

 1. หากสอบ Part ใด Part หนึ่งครบ 8 ครั้งแล้วยังสอบไม่ผ่าน จะถือว่าโปรแกรมการสอบครั้งนั้นจบลงโดยปริยาย เนื่องจากไม่สามารถทำการสอบจนครบ 3 Part ได้ หากผู้สมัครสอบยังประสงค์ที่จะทำการสอบเพื่อรับวุฒิบัตรอยู่ ผู้สมัครสอบจะมี 2 ทางเลือก ดังนี้

 2. ขอปิดโปรแกรมการสอบก่อนกำหนด เพื่อทำการเปิดโปรแกรมการสอบใหม่ (จะต้องทำการยื่นหลักฐานการเปิดโปรแกรมใหม่ทั้งหมด)

 3. รอให้ระยะเวลาโปรแกรมหมดตามกำหนดเดิม และจึงทำการเปิดโปรแกรมการสอบใหม่

 • การลงสอบซ้ำใน Part เดียวกันจะต้องรอเวลาอย่างน้อย 30 วัน จึงจะสามารถลงสอบซ้ำใน Part เดียวกันได้

 • เมื่อสอบผ่านครบทั้ง 3 ส่วนภายในระยะเวลาโปรแกรม จะได้รับวุฒิบัตร CIA โดยจะสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรเป็นไฟล์ PDF ได้จากในระบบ CCMS

 1. หากต้องการวุฒิบัตรฉบับปริ้นเป็นตัวจริง สามารถติดต่อขอสั่งได้ผ่านสมาคมฯ โดยมีค่าใช้จ่าย 65 ดอลลาร์สหรัฐ และใช้เวลาจัดส่งประมาณ 16 สัปดาห์ (ไม่สามารถติดตามได้)

 • ผู้สมัครสามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาการนัดหมายการสอบใหม่ได้โดยโทรหา PearsonVUE โดยตรงที่ 021152015 หรือเลือก“ Access PearsonVUE” ผ่านโปรไฟล์ CCMS

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มสำหรับการสมัครเปิดโปรแกรมการสอบ

- หลักฐานสำหรับ Upload Document ในระบบ CCMS 1. หลักฐานยืนยันตัวตน (Proof of Identification) 2. หลักฐานด้านการศึกษา (Proof of Education) - กรอกข้อมูลในระบบ CCMS (ไม่มีแบบฟอร์ม) 3. หลักฐานด้านประสบการณ์ทำงาน (Proof of Experience) 4. หลักฐานรับรองบุคคล (Proof of Character) 2. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาเพื่อขอสิทธิ์ส่วนลด

- University Student Registration Form

เมื่อสมัครที่ระบบ CCMS เรียบร้อยแล้วให้เข้าระบบ IIAT Self Service และเข้าเมนู “สมัครสอบต่างประเทศ”เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์ม แนบแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา(ถ้ามี) ทำการชำระเงิน และแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ IIAT Self Service

หลักฐานอื่นๆ ให้ทำการอัพโหลดด้วยตนเองในระบบ CCMS

ท่านสามารถเข้าใช้งานนระบบ Self Service ได้ที่เมนูด้านบนของเว็บไซด์สมาคมฯ หรือลิ้งนี้ https://iiat.infoproschool.com/login


**กรณีที่ไม่สามารถสแกน QR Code ในระบบ IIAT Self Service ได้ ผู้สมัครสอบสามารถโอนเงินค่าสมัครสอบเข้ามาได้ที่บัญชีด้านล่าง และแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ IIAT Self Service บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บัญชี 255-1-15539-5 ธนาคารธนชาต สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 916-200-1813

ผู้สมัครสอบสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

2022 Certification CANDIDATE HANDBOOK ฉบับภาษาไทย

คู่มือขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตรสากล

- คู่มือขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตรสากล (ภาษาอังกฤษ)

- คู่มือขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตรสากล (ภาษาไทย)


*** รายงานคะแนนสอบ ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากทำข้อสอบเสร็จจะได้รับอีเมลที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีคะแนนสอบแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบคะแนนทางออนไลน์ได้โดยลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ CCMS แล้วเลือก“ Access Pearson VUE” จากนั้นเลือก“ View Score Reports”


หากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทร 02-712-9124-7 ต่อ 109 ฝ่ายกิจการต่างประเทศและวุฒิบัตร

อีเมล academic@theiiat.or.thCRMA®(Certification in Risk Management Assurance®)
ราคาสอบ CRMA เนื้อหาการสอบ ก่อนปรับปรุง (https://global.theiia.org/certification/crma-certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx) เนื้อหาการสอบ หลังปรับปรุง ( https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/CRMA-Revision-Handbook-Thai.pdf)การสอบ CRMA ก่อนปรับปรุง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 • CIA PART 1 ข้อสอบปรนัย 125 ข้อ เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที ผู้สมัครสอบ CRMA สามารถสอบ CIA Part 1 ก่อน/หลัง/ระหว่างการสอบ CRMA ได้

สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านการสอบ CIA PART 1 แล้ว สามารถลงสอบเนื้อหาหลักของ CRMA เพื่อให้คุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการรับวุฒิบัตรได้ทันที

 • CRMA ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหา 4 ส่วน และมีเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักของการสอบ CRMA มี 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: การกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง (25-30%)

ส่วนที่ 2: หลักการของกระบวนการบริหารความเสี่ยง (25-30%)

ส่วนที่ 3: บทบาทการให้ความเชื่อมั่นของผู้ตรวจสอบภายใน (20-25%)

ส่วนที่ 4: บทบาทผู้ให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน (20-25%) การสอบ CRMA หลังปรับปรุง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ - ถือวุฒิบัตร CIA และยังมีผลอยู่ (Active) - มีคำถามหลากหลายประเภท 125 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหา 3 ส่วน และมีเวลาทำข้อสอบ 150 นาที เนื้อหาหลักของการสอบ CRMA มี 3 ส่วน ดังนี้

I.บทบาทและภาระหน้าที่ของตรวจสอบภายใน (20%)

II.การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง (25%)

III.การให้ความเชื่อมั่นในการบริหารความเสี่ยง (55%)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 2 ปี

 2. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 1 ปี

 3. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 5 ปี

 4. หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 7 ปี

 5. บุคคลในข้อ 1, 2, 3 และ 4 จะต้องมีประสบการณ์การตรวจสอบ หรือการควบคุมที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ เช่น การบริหารความเสี่ยง การให้ความเชื่อมั่น หรือ CSA อย่างน้อย 2 ปี


คู่มือการเตรียมตัวสอบ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มสำหรับการสมัครเปิดโปรแกรมการสอบ

- หลักฐานสำหรับ Upload Document ในระบบ CCMS 1. หลักฐานยืนยันตัวตน (Proof of Identification) 2. หลักฐานด้านการศึกษา (Proof of Education) - กรอกข้อมูลในระบบ CCMS (ไม่มีแบบฟอร์ม) 3. หลักฐานด้านประสบการณ์ทำงาน (Proof of Experience) 4. หลักฐานรับรองบุคคล (Proof of Character) 2. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อขอสิทธิ์ส่วนลด

- University Student / Professor Registration Form

Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


3. เมื่อสมัครที่ระบบ CCMS เรียบร้อยแล้วให้เข้าระบบ IIAT Self Service และเข้าเมนู “สมัครสอบต่างประเทศ”เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์ม แนบแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ (ถ้ามี) ทำการชำระเงิน และแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ IIAT Self Service

หลักฐานอื่นๆ ให้อัพโหลดด้วยตนเองในระบบ CCMS

ท่านสามารถเข้าใช้งานนระบบ Self Service ได้ที่เมนูด้านบนของเว็บไซด์สมาคมฯ หรือลิ้งนี้ https://iiat.infoproschool.com/login


**กรณีที่ไม่สามารถสแกน QR Code ในระบบ IIAT Self Service ได้ ผู้สมัครสอบสามารถโอนเงินค่าสมัครสอบเข้ามาได้ที่บัญชีด้านล่าง และแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ IIAT Self Service บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บัญชี 255-1-15539-5 ธนาคารธนชาต สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 916-200-1813 4. คู่มือขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตรสากล

- คู่มือขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตรสากล (ภาษาอังกฤษ)

- คู่มือขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตรสากล (ภาษาไทย)

** สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาการนัดหมายการสอบใหม่ได้โดยโทรหา PearsonVUE โดยตรงหรือเลือก “เข้าถึง PearsonVUE” ผ่านโปรไฟล์ CCMS ** สมาชิกสามารถสมัครสอบ CIA ได้ทั้งปี!! มีสอบหลายภาษารวมทั้งภาษาไทย !! *** รายงานคะแนนสอบ ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากทำข้อสอบเสร็จจะได้รับอีเมลที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีคะแนนสอบแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบคะแนนทางออนไลน์ได้โดยลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ CCMS แล้วเลือก“ Access Pearson VUE” จากนั้นเลือก“ View Score Reports” **** สำหรับผู้ที่สอบได้รับวุฒิบัตรสากล ปัจจุบันทาง IIA ให้ดาวน์โหลดใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เองที่ระบบ CCMS หากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-712-9124-7 ต่อ 109 ฝ่ายกิจการต่างประเทศและวุฒิบัตร


ดู 2,873 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page