top of page

IA Clinic 2023

Updated: 7 days agoIA Clinic 1/ 2023 "บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริตในยุคดิจิตอล” วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566


IA Clinic 2/ 2023

"PDPA กับการใช้ในงานด้านตรวจสอบภายใน" วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566


IA Clinic 3/ 2023

"มาตรฐาน ISO ที่ไม่จบแค่คำว่ามาตรฐาน" วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

167 views0 comments
bottom of page