top of page

IA Clinic 2023

อัปเดตเมื่อ 2 วันที่ผ่านมาIA Clinic 1/ 2023 "บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริตในยุคดิจิตอล” วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566


IA Clinic 2/ 2023

"PDPA กับการใช้ในงานด้านตรวจสอบภายใน" วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566


IA Clinic 3/ 2023

"มาตรฐาน ISO ที่ไม่จบแค่คำว่ามาตรฐาน" วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566


IA Clinic 4/ 2023

"Top Risks for Internal Audit 2023" วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566


IA Clinic 5/ 2023

"พร้อมแค่ไหนกับ สธ.38/2565 ของ กลต." วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566IA Clinic 6/ 2023

"Digital Transformation of Internal audit and Change" วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566


IA Clinic 7/ 2023

"สินทรัพย์ดิจิทัล คริปโตเคอเรนซี และเทคโนโลยี Blockchain : ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน" วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566


IA Clinic 8/ 2023

“One World. One Future” The IIA’s 2023 International Conference (IC) วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

IA Clinic 9/ 2023

"ความเร่งของการเปลี่ยนแปลงคือความท้าทายต่อการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ"

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566


IA Clinic 10/ 2023

"ESG Audit"

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566IA Clinic 11/ 2023

"Digital Sovereignty"

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

IA Clinic 12/ 2023

"Governing and Managing Cyber Risks – Powered by SheLeadsTech"

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566


ดู 5,712 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page