top of page

IIA Webinar Playback Library

Updated: Mar 9
ใหม่! IIA Webinar Playback Library พร้อมให้ใช้งานแล้ว

ฟรี ! สำหรับสมาชิก ทาง IIA เปิดให้สมาชิกสามารถใช้เว็บ IIA Webinar Playback Library เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับหัวข้อ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน ความคิดของผู้นำระดับโลก การนำเสนอ และอื่น ๆ


หากไม่ได้มีระบุไว้ว่า webinar playback ตัวนั้นๆได้ CPE เท่าไร ถือว่า webinar ตัวนั้นๆ จะได้ 1 CPE / video


** สมาชิกต้องใช้ Account ที่ใช้เข้าเว็บไซต์ IIA Global ** 2022 IIA Webinar Archive CLICK HERE!**********************

17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page