top of page

การรายงาน CPE ของวุฒิบัตร CPIAT

อัปเดตเมื่อ 21 พ.ย.
ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อวิธีการที่ผู้ตรวจสอบภายในตอบสนองความต้องการขององค์กร ดังนั้นความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบภายในจำเป็นต้องมี เพื่อให้ความมั่นใจในวิชาชีพและบริการให้คำปรึกษาวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องเพิ่มพูนความรู้ทักษะและความสามารถอื่น ๆ ผ่านการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ข้อกำหนดนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจสอบภายในยังคงมีความสามารถในการเติบโตและเป็นพลวัตของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน IIA Thailand จึงประกาศแนวทางการรายงาน CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559

ข้อกำหนดการรายงานการสะสมชั่วโมง CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT
**ในการรายงาน ณ วันที่รายงานCPE ท่านจะต้องมีอายุสมาชิกสมาคม


- ข้อกำหนดรายงาน CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIATระยะเวลาการเริ่มสะสมชั่วโมงเพื่อรายงาน CPE

คู่มือการรายงานชั่วโมง CPE วุฒิบัตร CPIAT ผ่านระบบ IIAT Self Service


ขั้นตอนการรายงาน CPE วุฒิบัตร CPIAT

  1. เข้าสู่ระบบ IIAT Self-service

  2. กดที่เมนู "ยื่น CPE ในประเทศ"

  3. ระบบจะทำการดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือวุฒิบัตรมากรอกในช่องต่างๆให้ ให้ผู้ถือวุฒิบัตรทำการกรอกข้อมูลในส่วนที่ยังขาด

  4. ทำการเลือกรายการที่ต้องการดำเนินการ โดยจะมีตัวเลือกดังนี้

  5. CPIAT (รายงานชั่วโมงตามรอบรายงานปกติ)

  6. ขอคืนสถานภาพวุฒิบัตร CPIAT (12เดือน)

  7. ขอคืนสถานภาพวุฒิบัตร CPIAT (24เดือน)

ในกรณีที่รายงานชั่วโมงตามรอบรายงานปกติ ให้เลือก a

ในกรณีที่รายงานล่าช้า คือรายงานหลังจากหมดเขตการรายงานประจำปี แต่ยังไม่เกิน 12 เดือน ให้เลือก a และ b

ในกรณีที่รายงานล่าช้า คือรายงานหลังจากหมดเขตการรายงานประจำปีเกิน 12 เดือนแต่ยังไม่เกิน 24 เดือน ให้เลือก a และ c

5. เมื่อถึงขั้นตอนกรอกรายละเอียดของชั่วโมงที่ได้ทำการเก็บชั่วโมงมา ระบบจะทำการดึงข้อมูลการอบรมที่ผู้ถือวุฒิบัตรได้ทำการ

อบรมกับทางสมาคมฯ หากผู้ถือวุฒิบัตรมีชั่วโมงอบรมที่ได้ทำการอบรมกับองค์กรภายนอกสมาคมฯ ให้ผู้ถือวุฒิบัตรทำการกรอก

ข้อมูลของการอบรมดังกล่าวเพิ่มเติมจนครบ

6. เมื่อถึึงขั้นตอนการชำระเงิน ให้ทำการชำระเงินและแนบหลักฐานมากับระบบการรายงาน

ในกรณีที่ดำเนินการรายงานไว้ก่อน และจะชำระเงินในภายหลัง ผู้ถือวุฒิบัตรสามารถกลับเข้ามาแนบหลักฐานการชำระเงินได้

โดยเข้าทางเมนู "สถานะรายการ" และเลือกรายการที่ได้ดำเนินการค้างเอาไว้

7. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลการรายงานและหลักฐานการชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกการรายงาน และแจ้งผลการรายงานให้

แก่ผู้ถือวุฒิบัตรทางอีเมล

8. ผู้ถือวุฒิบัตรจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่ารายงานในระบบ IIAT Self-service โดยสามารถเข้าไปดูใบเสร็จได้ที่

"บัญชีผู้ใช้" > "ดูประวัติการชำระเงิน"


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวุฒิบัตร

โทร 02-712-9124 ต่อ 109, 084-088-4063

อีเมล academic@theiiat.or.th


ดู 1,559 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

CPIAT

bottom of page